สมัครเว็บไฮโล บัญชีที่ใช้ในการลงทะเบียน

สงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชี คืนเงินที่ฝาก สมัครเว็บไฮโล ทำให้เป็นโมฆะ/ยกเลิกเดิมพันที่วาง หรือระงับบัญชีชั่วคราวและร้องขอหลักฐาน พิสูจน์ตัวตนจากลูกค้า หากมีสิ่งบ่งชี้ว่ามีการใช้งานข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวงในการลงทะเบียนบัญชีของลูกค้า การเปิดใช้งานบัญชีที่ระงับอีกครั้งจะเป็นไปตามดุลพินิจของ แต่เพียงผู้เดียวหรือจนกระทั่ง ได้รับหลักฐานพิสูจน์ตัวตนจนเป็นที่พอใจ

เมื่อบัญชีถูกระงับหรือปิด โดยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีในอนาคต ที่บุคคลเดียวกันอาจทำการลงทะเบียน และทำให้เป็นโมฆะ/ยกเลิกเดิมพันและธุรกรรมทั้งหมดของบัญชีเหล่านั้น สมัครเว็บไฮโล ต้องทำการฝากเงินขั้นต่ำ ไปยังบัญชีสกุลเงินแต่ละบัญชี สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขจำนวนขั้นต่ำตามที่จำเป็นโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

สมัครเว็บไฮโล หากมีคำร้องขอปิดบัญชี ของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การปิดบัญชีจะมีผลก็ต่อเมื่อ ได้รับคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของบัญชีที่ลงทะเบียน การปิดบัญชีจะเสร็จสิ้นเมื่อเดิมพันที่ค้างอยู่ทั้งหมดและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้น ๆ ได้รับการจัดการแล้ว

การถอนเงินจะส่งไปยังและมอบให้ ตามชื่อบัญชีที่ใช้ในการลงทะเบียนกับ สมัครเว็บไฮโล สงวนสิทธิ์ในการร้องขอเอกสาร ซึ่งมีรูปภาพเป็นหลักฐานพิสูจน์ตัวตน ที่พักอาศัยและอายุก่อนการถอนเงินทุนใด ๆ คุณจะต้องมอบเอกสารที่ถูกต้อง และแจ้งเตือนให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของเอกสารใด ๆ ก็ตามโดยไม่ล่าช้า